Algemene voorwaarden

Bestellingen

1. Alle offertes, orderbevestigingen verkopen en leveringen zijn onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Indien een bepaling vervat in onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn, zonder dat een invloed heeft op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn, zonder dat een invloed heeft op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, primeren de bepalingen van de overeenkomst.

2. De bestelling verbindt de koper vanaf ontvangst hiervan door de verkoper. Plannen, ontwerpen en tekeningen die deel uitmaken van de offertes, blijven eigendom van de vennootschap.

3. Elk geval van overmacht (waartoe een daad van een derde of de overheid behoort), evenals elke onderbreking van de normale bevoorrading in grondstoffen, brandstoffen of drijfkracht, elke staking of lock-out of brand, heeft de schorsing van de overeengekomen leveringstermijn voor gevolg, zonder recht op schadevergoeding door de koper,

4. Alle leveringstermijnen zijn voor wat betreft de verkoper bij benadering overeengekomen. Indien geen leveringstermijn werd bepaald dan wordt deze geacht 3 maanden te zijn, vanaf de datum van de overeenkomst. Alle opgenomen leveringstermijnen zijn louter indicatief en verbinden de verkoper slechts tot een middelenverbintenis.

5. In geval van prijsschommelingen van minstens 5% tussen het ogenblik van de bestelling en de levering, verbindt de koper zich ertoe met de verkoper in overleg te treden teneinde gezamenlijk tot een billijke aanpassing van de overeenkomst te komen.

6. Wanneer voor bepaalde meubelen de naam van een houtsoort wordt opgegeven, dan betekent dit niet dat zij in deze houtsoort geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt. De benaming geldt alleen om de structuur van de uitwendige delen aan te duiden.

7. Modelwijzigingen kunnen zonder voorafgaand bericht gebeuren als gevolg van wijziging in het productieproces, en geven geen recht op annulatie, dan wel schadevergoeding in hoofde van de koper.

8. De vertegenwoordigers hebben geen machtiging gelden te ontvangen, behoudens bij uitdrukkelijk mandaat daartoe, noch betalingsvoorwaarden en kortingen te geven zonder schriftelijke bevestiging van de directie.

9. Transportkosten, taksen en andere heffingen kunnen eventueel verschuldigd zijn, en zijn in principe niet inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet schriftelijk overeengekomen is.

Facturen

1. De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper, zelfs in geval van gedomicilieerde wissels.

2. Elk andersluidend akkoord m.b.t. de betalingen maakt geen schuldvernieuwing uit en is gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de stipte naleving van de eventuele betalingsfaciliteiten. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de koper van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

3. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

4. Elke niet-betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% op jaarbasis.

5. Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

6. Betalingen van facturen na de vervaldatum, worden eerst toegerekend op de vervallen intresten, daarna op het schadebeding en tenslotte op de oudste openstaande factuur.

7. De verkoper behoudt zich het recht voor, wanneer hij dit nuttig acht, zelfs tijdens de uitvoering van het contract, waarborg te eisen. Indien de gestelde waarborgen van de koper aan de verkoper de te betalen prijs niet dekken, en de verkoper met gegronde redenen vreest dat de koper zijn contractuele verbintenissen niet zal kunnen nakomen, heeft laatstgenoemde het recht de gehele of een gedeelte van de bestelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren.

8. Indien de koper de koopprijs niet betaalt volgens de overeengekomen betalingsmodaliteiten, is de verkoper ontslagen van zijn plicht tot levering binnen de overeengekomen termijn, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de koper. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Leveringen

1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van koopsom en toebehoren. De koper is gehouden de goederen zolang goed te verzekeren.

2. De goederen reizen steeds op risico van de koper, ongeacht het feit of de verkoper al dan niet instaat voor het vervoer ervan.

3. Laattijdige levering kan slechts aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst in het voordeel van de koper nadat de verkoper via aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. Slechts vanaf deze ingebrekestelling is de verkoper, wanneer de laattijdige levering door zijn fout is veroorzaakt, hetgeen dient te worden bewezen door de koper, een vergoeding verschuldigd van maximum 30% op de verkoopprijs. Indien de koper om uitstel van levering verzoekt of indien de levering op het overeengekomen tijdstip niet kan worden uitgevoerd ingevolge een fout van de koper, dan kan de verkoper de overeenkomst ontbinden in zijn voordeel en is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 30% op de verkoopprijs, vanaf de aangetekende ingebrekestelling.

4. Indien de verkoper bewijst dat op het ogenblik van de levering van de producten, de kostprijs verbonden aan de productie en/of levering is gestegen met minstens 5%, en dit buiten de wil van de verkoper, dan verbinden partijen zich om met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk tot een billijke aanpassing van de overeenkomst te komen. Indien geen akkoord kan worden bereikt, zal de verkoper het recht hebben af te zien van de verkoop van de producten, zonder daarvoor enige vergoeding te zijn verschuldigd.

Klachten

1. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van goederen uit te stellen.

2. Indien een korting wordt toegekend in het kader van gedeklasseerde producten of indien producten aan soldeerprijzen worden verkocht, impliceert dit dat de verkochte goederen mogelijk behept zijn met bepaalde gebreken of minwaarden. De koper aanvaardt dit risico en erkent dat deze mogelijke gebreken deel uitmaken van de lagere verkoopsprijs. De koper zal zich in dergelijke gevallen niet kunnen verhalen op de verkoper wegens vermeende gebreken aan het verkochte goed, ook niet wanneer de koper op haar beurt enige vergoeding zou verschuldigd zijn aan haar eindklant.

3. Zichtbare gebreken alsmede klachten i.v.m. hoeveelheid zijn gedekt door de levering. Rechtmatig geweigerde goederen kunnen enkel worden vervangen.

4. Een licht kleurverschil kan zich voordoen in de tint der later bestelde meubels. De kleurvastheid kan niet gegarandeerd worden en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

5. De klachten wegens andere gebreken dienen binnen 10 dagen na vaststelling, of na het moment waarop dergelijke vaststelling redelijker- wijze had kunnen gebeuren, via aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper. Postdatum geldt.

6. Indien de aansprakelijkheid van de verkoper wordt weerhouden in verband met verborgen gebreken, dan wordt de vergoeding van de schade aan de koper, in tegenstelling tot het bepaalde van art. bepaald in artikel 1644 t.e.m. 1647 van het oud Burgerlijk Wetboek bepaald op maximum 30% van de verkoopprijs, tenzij de verkoper de gebrekkige koopwaar vervangt, in welk geval er geen andere schadevergoeding kan verschuldigd zijn.

7. Een normaal vochtigheidsgehalte van de lucht is 50 à 60%. De meubelen vertrekken uit onze werkhuizen in gedroogde toestand. Wanneer ze aan grote vochtigheidsschommelingen zijn blootgesteld kunnen zich uitzettingen voordoen in het hout, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk kan gesteld worden. De koper erkent dit risico en is zich daarvan ten volle bewust.

8. Klachten, zelfs indien zij gegrond zouden zijn, geven niet het recht lopende bestellingen te annuleren en kunnen evenmin aanleiding geven tot om het even welke andere schadevergoeding ook tenzij overeenkomstig art. D.2. of D.5.

9. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, mogen de goederen niet teruggezonden worden, en deze toestemming houdt geenszins erkenning in. De transportkosten vallen uitsluitend ten laste van de koper, behalve wanneer de koper de aansprakelijkheid van de verkoper bewijst. Elke terugzending van goederen dient te gebeuren in de originele verpakking en moet bij de verkoper toekomen vrij van bezwaringen en kosten, zelfs indien het door de verkoper als gebrekkig erkende stukken op basis van materie en fabricatiefouten betreft.

Geschillen

1. Alle betwistingen i.v.m. huidige overeenkomsten, vallen onder toepassing van de Belgische wet.

2. Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

3. In geval er betwisting bestaat omtrent de interpretatie van de diverse teksten van de algemene factuurvoorwaarden, primeert de Nederlandse tekst.

Bewijs

1. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, elektronische aangetekende zendingen, elektronische handtekeningen…) als schriftelijk bewijs voor het bestaan van de rechten van de verkoper en de verbintenissen van de koper.

Verwerking klantgegevens (privacy)

1. Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van de verkoper. De verkoper zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer hij wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven.

2. De verkoper leeft alle wettelijke verplichtingen na met betrekking tot de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679, “GDPR”) wanneer ze persoonsgegevens verwerken. De verkoper en koper erkennen en aanvaarden dat het privacy beleid en de cookieverklaring die beiden beschikbaar zijn op de website, van toepassing zijn.

Slotbepalingen

1. Iedere vorm van communicatie en diens modaliteiten vanwege de verkoper kan elektronisch worden gevoerd conform de wet 21.07.2016 en KB 14.09.2016, BS 28.09.2016. Er geldt een vermoeden dat verplichtingen tot aangetekend versturen en overige briefwisseling voltrokken is wanneer elektronisch aangetekend verstuurd wordt.

2. Wijziging : de verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijziging is pas geldig wanneer de klant hier correct van op de hoogte werd gebracht door middel van een publicatie op de website www.confortluxe.com. Een dergelijke wijziging zal geen invloed hebben op reeds bestaande overeenkomsten.

3. Nietigheid : In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige en niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld. De eventuele nietigheid van een of meerdere clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden wijzigt niets aan de geldigheid van de andere bepalingen.

Topkwaliteit en ervaring, verweven in elk detail.

Ervaar ongeëvenaarde topkwaliteit bij elk product dat wij leveren, waar vakmanschap en aandacht voor detail samenkomen. Onze jarenlange ervaring staat garant voor meubelen die niet alleen functioneel zijn, maar ook een tijdloze elegantie uitstralen. Bij ons is kwaliteit niet alleen een belofte, maar een voortdurende toewijding die in elke creatie tot uiting komt.